Racelyte W PDF

Bh dg sistemingas prekybos linkedin

Taikymo sritis Tiesioginės prekybos bendrovių elgesio su tiesioginiais pardavėjais, tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir bendrovių tarpusavio elgesio kodeksą toliau vadinamą Kodeksu priėmė Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, esanti Europos tiesioginės prekybos asociacijas Seldia Seldia nare, vadovaudamasi Seldia tiesioginės prekybos bendrovių elgesio su tiesioginiais pardavėjais, tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir bendrovių tarpusavio elgesio kodeksu.

Kodekse aprašomi santykiai tarp tiesioginės prekybos bendrovių ir tiesioginių pardavėjų, tarp tiesioginių pardavėjų ir tarp tiesioginės prekybos bendrovių.

Kodeksas skirtas apsaugoti tiesioginius pardavėjus, skatinti sąžiningą konkurenciją privačios įmonės struktūroje, etiškai pateikti tiesioginės prekybos siūlomą galimybę užsidirbti ir gerinti tiesioginės prekybos įvaizdį, sąžiningomis sąlygomis parduodant kokybiškus gaminius galutiniam vartotojui.

Terminų žodynėlis Kodekse naudojamų terminų reikšmės yra tokios: 1 Tiesioginė prekyba — plataus vartojimo prekių pardavimas tiesiogiai vartotojams jų namuose, darbo vietose ar kitur, išskyrus nuolatines mažmeninės prekybos vietas, kai tiesioginis pardavėjas dažniausiai paaiškina ir pademonstruoja šias prekes.

Tiesioginiu pardavėju gali būti nepriklausomas komercinis agentas, rangovas, platintojas, samdomas arba savarankiškai dirbantis atstovas, franšizės gavėjas ar pan. Tiesioginiai pardavėjai gali turėti teisę kviesti kitus asmenis tapti tiesioginiais pardavėjais. Uždarbis elektroninės knygos apie pasirinkimo sandorius būti komisinių, prekybinio antkainio, fiksuotų mokėjimų, atlygių, bonusų ir kitomis formomis.

bh dg sistemingas prekybos linkedin tech akcijų pasirinkimo sandoriai

Tai yra būtina priėmimo į LTPA ir narystės joje sąlyga. Tiesioginiai pardavėjai Tiesioginiams pardavėjams Kodeksas tiesiogiai nėra privalomas, tačiau jų bendrovės privalo reikalauti laikytis Kodekso arba elgesio taisyklių, parengtų pagal Kodekso standartus. Tai yra būtina narystės bendrovės platinimo sistemoje sąlyga.

bh dg sistemingas prekybos linkedin fx parinktys uk

Savireguliacija Kodeksas yra tiesioginės prekybos sektoriaus savireguliacijos priemonė. Tai nėra įstatymas, tačiau jo nuostatos gali pareikalauti tokios elgesio etikos, kuri viršija galiojančius teisinius reikalavimus.

Kodekso nesilaikymas civilinės atsakomybės neužtraukia. Bendrovei, atsisakiusiai narystės TPA, Kodeksas nebėra privalomas, tačiau jis lieka galioti visiems įvykiams ir sandoriams, vykusiems ir sudarytiems tada, kai bendrovė dar buvo TPA narė.

Įstatymai Laikoma, jog bendrovės ir tiesioginiai pardavėjai laikosi įstatymų reikalavimų, todėl įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojami reikalavimai Kodekse neminimi. Standartai Kodekse pateikti elgesio etikos standartai tiesioginės prekybos bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams.

Teritorinis taikymas LTPA įsipareigoja reikalauti, kad jos nariai, užsiimdami tiesioginės prekybos veikla kitose šalyse, kaip būtinos priėmimo į LTPA ir narystės joje sąlygos laikytųsi: Europos tiesioginės prekybos Elgesio kodeksų, išskyrus atvejus, kai įmonė yra kitos Seldia priklausančios nacionalinės tiesioginės prekybos asociacijos narė, kur galioja tos šalies nacionalinis kodeksas. Jeigu bendrovė yra skundo objektas valstybėje, kurioje ji nėra TPA narė, bendrovė turi pripažinti savo buveinės šalies Kodekso administratoriaus jurisdikciją arba, jei bendrovė nėra narė jos buveinės šalyje, bet kurioje šalies, kurioje ji yra TPA narėbei padengti pagrįstas buveinės šalies Kodekso administratoriaus išlaidas, susijusias su bh dg sistemingas prekybos linkedin sprendimu.

Be to, buveinės šalies Kodeksų administratorius gali koordinuoti veiksmus su skundo pateikėjo šalies Kodekso administratoriumi jei toks yra ir, vertindamas skundą dėl kodekso pažeidimo pirmenybės tvarka taikyti: i šalies, kurioje pateiktas skundas, Etikos kodekso nuostatas ir standartus, arba ii įmonės buveinės šalies Etikos kodekso nuostatas ir standartus, arba iii bent minimalius standartus, nustatytus Europos etikos kodekse.

Tiesioginių pardavėjų elgesio atitikimas Bendrovės supažindina su Kodekso reikalavimais tiesioginius pardavėjus ir privalo reikalauti, kad tiesioginiai pardavėjai laikytųsi Kodekso arba jo nuostatas atitinkančių elgesio taisyklių. Tai yra būtina sąlyga, norint būti bendrovių platinimo sistemų nariu. Verbavimas Nei bendrovės, nei tiesioginiai pardavėjai negali naudoti klaidinančių, apgaulingų bei nesąžiningų verbavimo veiksmų.

Verslo informacija Informacija, kurią bendrovė teikia savo esamiems ir potencialiems tiesioginiams pardavėjams, susijusi su galimybe dirbti bei su tuo susijusiomis teisėmis, įsipareigojimais, įprastais kaštais ir išlaidomis, turi būti tiksli ir išsami. Bendrovės rinkodaros planas turi būti skaidrus, suprantamas ir neklaidinti.

bh dg sistemingas prekybos linkedin crypto app pro

Bendrovėms negali teikti potencialiems darbuotojams nepatikrinamų faktų ir neįvykdomų pažadų. Bendrovėms draudžiama klaidinančiai arba apgaulingai nurodinėti prekiavimo galimybės privalumus potencialiems pardavėjams.

И куда же, по-твоему, он направляется.

Uždarbis ir sąskaitos Bendrovės turi periodiškai pateikti tiesioginiams pardavėjams ataskaitas apie, jei taikoma, pirkimus, pardavimus, uždarbį, komisinius, premijas, nuolaidas, pristatymus, panaikintus užsakymus ir kitus susijusius duomenis pagal susitarimą su tiesioginiais pardavėjais.

Visus priklausančius pinigus reikia mokėti ir atskaitymus daryti komerciškai pagrįstu būdu. Uždarbis, mokamas tiesioginiams pardavėjams, turi priklausyti nuo produktų ar paslaugų pardavimų vartotojams.

Tiesioginių pardavėjų uždarbis gali remtis tiesioginių pardavėjų ir jų komandų pardavimais ar asmeniniu vartojimu.

Racelyte W PDF

Tiesioginiai pardavėjai negali gauti uždarbio už kitų tiesioginių pardavėjų įtraukimą į pardavimo sistemą, išskyrus minimalius bendrovės paskatinimus, kurie atitinka vietinę teisę.

Teiginiai apie uždarbį 1. Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama klaidinančiai naudoti duomenis apie potencialius bh dg sistemingas prekybos linkedin esamus tiesioginių pardavėjų pardavimus ar uždarbį. Duomenys apie uždarbį ir pardavimus privalo būti: a teisingi, tikslūs ir pateikti ne klaidinančiu ar apgaulingu būdu, ir b paremti pagrįstais ir dokumentuotais atitinkamos rinkos faktais.

bh dg sistemingas prekybos linkedin geriausi variantai prekyba reddit

Potencialūs tiesioginiai pardavėjai privalo: a būti bh dg sistemingas prekybos linkedin apie tai, kad faktinis uždarbis ir pardavimai skiriasi priklausomai nuo pardavėjo ir jo įgūdžių, skiriamo laiko ir pastangų bei kitų faktorių, ir b jiems turi būti suteikta pakankamai informacijos tam, kad jie galėtų pagrįstai įvertinti galimybę uždirbti pajamas.

Santykiai Bendrovės su savo tiesioginiais pardavėjais sudaro raštiškas sutartis, kurias pasirašo tiesioginis pardavėjas ir bendrovė, arba raštu apibūdina tiesioginio pardavėjo ir bendrovės santykius, išdėstydamos visą esminę informaciją.

Bendrovės privalo pranešti savo tiesioginiams pardavėjams apie jų teisinius įsipareigojimus, įskaitant reikalingas licencijas, registravimą bei mokesčius. Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama pasinaudoti tiesioginio pardavėjo asmenybe, socialiniu, intelektiniu ar emociniu pažeidžiamumu ir šiuo pagrindu jį išnaudoti.

Elgesio su tiesioginiais pardavėjais kodeksas

Mokesčiai Nei bendrovės, nei tiesioginiai pardavėjai negali prašyti kitų tiesioginių pardavėjų nepagrįstai didelio stojamojo mokesčio, mokesčio už mokymą, franšizės mokesčio, mokesčio už reklaminę medžiagą nei kito mokesčio, susijusio vien su teise dalyvauti šiame versle. Visi mokesčiai turi atitikti pagrįstą vertę. Bendrovė negali reikalauti įsigyti produktų tam, kad tiesioginis pardavėjas įgytų teisę dalyvauti versle, išskyrus produktus, įtrauktus į pradedančiojo rinkinį starter kit.

Bet kokios tiesioginio pardavėjo sumokėtos sumos tampant ar liekant tiesioginiu pardavėju, įskaitant ir moketinas sumas už papildomas bendrovės siūlomas paslaugas pvz.

Palyginkite vairius konflikto apib dinimus. Pateikite pavyzdzikurie iliustruot teigiamus bei neigiamus konflikt aspektus. Kuo svarbus konflikt skirstymas pagal dalyvaujancias salis, is- reikstumintensyvumeigpob d? Aptarkite pasirinkt konfliktnustatydami jo tipsignalus bei ly- g. Palyginkite kelis skirtingus konfliktus ir nustatykite j panasumus.

Grąžinamos tik tos sumos, kurias tiesioginis pardavėjas sumokėjo per 30 dienų iki sutarties nutraukimo. Bet kokie komisiniai nuo mokėtinų sumų už tapimą ar likimą tiesioginiu pardavėju, kurie iš tiesų yra atlygis už tiesioginių pardavėjų pritraukimą į tiesioginės prekybos bendrovės platinimo sistemą, yra draudžiami.

Nediskriminacija Verslo galimybės yra atviros potencialiems pardavėjams nepaisant jų lyties, rasės, etininės, religinės ar dvasinės grupės ar politinių įsitikinimų. Bendrovės turėtų raštu uždrausti bet kokį verslo ir aukščiau paminėtų privataus gyvenimo elementų susiejimą.

Atlyginimas ir ataskaitos Bendrovės turi periodiškai pateikti tiesioginiams pardavėjams ataskaitas apie, jei taikoma, pirkimus, pardavimus, uždarbį, komisinius, premijas, nuolaidas, pristatymus, panaikintus užsakymus ir kitus susijusius duomenis pagal susitarimą su tiesioginiais pardavėjais. Atsargos ir išpirkimas Bendrovės negali reikalauti nei skatinti tiesioginių pardavėjų, kad jie pirktų prekių atsargas nepagrįstai dideliais kiekiais nei pirkti gaminius reguliariai, kuomet mažai tikėtina, kad toks gaminių kiekis bus parduotas ar suvartotas per protingą laiko tarpą.

Bendrovės turi imtis aiškių ir pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog tiesioginiai pardavėjai, kurie gauna komisinius už pardavimų apimtį, parduoda arba suvartoja perkamus gaminius. Jei prašoma, nutraukiant tiesioginio pardavėjo ir bendrovės santykius, bendrovės turi išpirkti visus neparduotus, tačiau pardavimui tinkamus gaminius, reklaminę medžiagą ir pardavimų pagalbos rinkinius, įsigytus per praėjusius 12 mėnesių, ir atlyginti tiesioginio pardavėjo išlaidas, išskaičiuojant ne didesnį nei 10 proc.

Bendrovės taip pat gali išskaičiuoti bet kokią naudą, kurią tiesioginis pardavėjas gavo įsigydamas grąžinamus gaminius.

bh dg sistemingas prekybos linkedin dirbti iš namų disciplinos

Ši prekių išpirkimo politika turi būti aiškiai išdėstyta tiesioginiams pardavėjams. Praktika, kai bendrovė ar tiesioginis pardavėjas reikalauja ar skatina nepriklausomą pardavėją įsigyti nepagrįstus kiekius gaminių ar pardavimų pagalbinių priemonių, laikoma nesąžininga ir apgaulinga.

Švietimas ir mokymas Bendrovės privalo užtikrinti reikiamą švietimą ir mokymą, taip pat suteikti informaciją apie rinką ir prekes, kad tiesioginiai pardavėjai galėtų elgtis etiškai. Mokyti galima už pagrįstą kainą arba nemokamai surengiant seminarus, pateikiant vadovėlius, gaires, garso ir vaizdo medžiagą.

Kitos priemonės Bendrovės privalo uždrausti tiesioginiams pardavėjams reklamuojant ar reikalaujant pirkti kitomis priemonėmis, kurios nėra suderintos su bendrovės pardavimo politika ir procedūromis. Tiesioginiai pardavėjai, kurie parduoda prekybos sistemos grupė patvirtintą spausdintą ar elektroninio formato reklaminę ar mokamąją literatūrą privalo: 1 panaudoti tik tas priemones, kurios atitinka tuos pačius standartus, kurių laikosi bendrovė, 2 susilaikyti nuo reikalavimo pirkti tokią pardavimo pagalbinę literatūrą žemesnio lygio tiesioginiams pardavėjams, 3 tiekti pardavimų pagalbinę literatūrą pagrįstomis ir teisingomis kainomis, atitinkančiomis panašią literatūrą, kuri yra prieinama rinkoje ir, 4 siūlyti raštišką gražinimo politiką, kuri yra tokia pati kokią taiko tiesioginių pardavėjų atstovaujama bendrovė.

Bendrovės turi imtis pagrįstų žingsnių užtikrinti, kad tiesioginių pardavėjų naudojamos pardavimų pagalbinės priemonės atitiktų šio Kodekso nuostatas ir nebūtų klaidinančios ar apgaulingos.

Draudžiama praktika, kai tiesioginiai pardavėjai gauna atlygį už mokymų ar reklaminės medžiagos pardavimą asmenims, siekiantiems tapti ar likti tiesioginiais pardavėjais, dienos prekybos kursai iš tikrųjų yra atlygis už tiesioginių pardavėjų pritraukimą į platinimo sistemą.

Perviliojimas Nei bendrovės, nei tiesioginiai pardavėjai negali sistemingai vilioti tiesioginių pardavėjų iš kitų bendrovių.

bh dg sistemingas prekybos linkedin action coin coinmarketcap

Šmeižtas Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama nesąžiningai šmeižti kitų bendrovių prekes, prekybą, rinkodaros planus ar kokią bh dg sistemingas prekybos linkedin jų ypatybę. Bendrovių atsakomybė Pagrindinė atsakomybė už Kodekso laikymąsi tenka pačiai bendrovei. Kodekso pažeidimo atveju bendrovės privalo dėti visas protingas pastangas, kad patenkintų skundą. Pagrindinė atsakomybė už Kodekso laikymąsi tenka pačiai bendrovei. Kiekviena bendrovė narė ir bendrovė, kurios narystė sustabdyta, privalo paskirti už LTPA kodeksą atsakingą darbuotoją.

Grahita Anggana explains the DB Schenker Logistics Orchestrator

Už kodeksą atsakingas darbuotojas yra atsakingas už atsakymus į LTPA Kodekso administratoriaus užklausas bei kaip jo bendrovė laikosi kodekso. Jis ar ji taip pat bus pagrindinis kontaktinis asmuo įmonėje bendrovei supažindinant su LTPA Etikos kodekso reikalavimais savo nepriklausomus pardavėjus, darbuotojus, klientus ir plačiąją visuomenę.

Kodekso administratorius LTPA privalo paskirti nepriklausomą asmenį arba subjektą Kodekso administratorium. Kodekso administratorius stebi, kaip bendrovės laikosi Kodekso. Kodekso administratorius sprendžia visus neišspręstus tiesioginių pardavėjų skundus dėl Kodekso pažeidimų ir pateikia metinę ataskaitą dėl Kodekso taikymo.

Veiksmai Kodekso administratorius, atsižvelgdamas į tiesioginių pardavėjų skundus dėl to, jog bendrovė pažeidė Kodeksą, gali nutraukti bendrovės sutartį ar kitokius ryšius su tiesioginiu pardavėju, grąžinti sumokėtus pinigus, įspėti bendrovę arba jos tiesioginius pardavėjus, arba imtis kitokių tinkamų veiksmų, apie šiuos veiksmus ir sankcijas paskelbti viešai.

Skundų nagrinėjimas Bendrovės, LTPA ir Kodekso administratorius privalo įdiegti skundų nagrinėjimo procedūras bei užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju gavus skundą būtų kuo greičiau išsiųstas reikiamas patvirtinimas ir per pagrįstą laikotarpį priimti atitinkami sprendimai.

Nemokami spausdinti Kodekso egzemplioriai turi būti prieinami visuomenei nemokamai.